เหล่าพ่อค้าแม่ขายที่รับนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ก็คงจะรู้แหล่งที่จะเลือกซื้อสินค้า ทั้งที่เดินทางไปเลือกซื้อเอง หรือกระทั่งการเลือกซื้อในเว็บไซต์ แต่สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นลองนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพรีออเดอร์ หรือการลงทุนนำเข้ามาก่อนแล้วขายทีเดียวก็ตาม แต่สังเกตไหมว่าบางครั้งการขนส่งสินค้าจากจีนก็มีทั้งเร็วและช้า ซึ่งหลานคนไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าเองก็อาจจะไม่ทราบวิธีการนำเข้าสินค้าจีน วันนี้มาดูไปพร้อมกันเลย กับ 3 วิธีนำเข้าสินค้าจากจีน

  1. นำเข้าสินค้าจากจีนทางอากาศ (ทางเครื่องบิน)

เริ่มจากผู้นำเข้าจัดหาบริษัทชิปปิ้งเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับเดินพิธีการศุลกากรและศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องแล้วทำการตัดบัญชีใบขนสินค้าในระบบ Manifest (บัญชีสินค้าสำหรับอากาศยาน) จากนั้นศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าและผู้นำเข้าเป็นผู้ทำการชำระค่าภาษีอากร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นผู้นำเข้าจึงทำการติดต่อคลังสินค้าเพื่อรับของ เมื่อศุลกากรได้อัพเดทวันส่งมอบและปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น “ส่งมอบแล้ว” ผู้นำเข้าจึงนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรและทำการขนส่งต่อไป

  1. นำเข้าสินค้าจากจีนทางบก (ทางรถ)

โดยเริ่มจากผู้นำเข้าจัดหาบริษัทชิปปิ้งเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แล้วเดินพิธีการศุลกากร โดยยื่นเอกสารที่ใช้สำหรับการนำเข้าต่อศุลกากรด้วยระบบ E-Customs เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบพิสูจน์เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด  ขั้นตอนสุดท้ายผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินที่ชำระเรียบร้อยแล้วให้กับคลังสินค้า สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบหรือยกเว้นการตรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร จากนั้นจึงขนส่งสินค้าไปยังผู้รับโดยการขนส่งทางรถในประเทศไทย

  1. นำเข้าสินค้าจากจีนทางน้ำ (ทางเรือ)

เริ่มต้นที่โรงงานของผู้ผลิตหรือโกดังของผู้ส่งออกหลังจากผลิตและจัดเตรียมเอกสารการส่งออกสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการติดต่อบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าหรือสายการเดินเรือ เพื่อทำการจองระวางเรือขนส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง จากนั้นทำการขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งออกนั้นไปยังท่าเรือต้นทาง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบยืนยันการจองแล้วดำเนินการผ่านพิธีทางศุลกากรขาออก เมื่อสินค้ามาถึงที่ท่าเรือต้นทางแล้วจะทำการยกตู้สินค้าขึ้นเรือและออกใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ หลังจากเรือบรรทุกสินค้าเดินทางไปถึงท่าเรือปลายทางสายการเดินเรือจะยกตู้สินค้าลงจากเรือบรรทุก  ผู้นำเข้าจะเป็นผู้ทำการติดต่อกับสายการเดินเรือนั้น เพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทางพร้อมกับนำใบตราส่งสินค้า ที่ได้รับจาก Shipper นำไปเปลี่ยนเป็นใบตราส่งสินค้ากับสายการเดินเรือเพื่อใช้ในการนำสินค้าออก ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนจะเป็นผู้ดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและชำระภาษีอากรขาเข้า จากนั้นกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผู้นำเข้าจึงปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้า เป็นอันสิ้นการนำเข้าสินค้า